Projekty

ZPOZE podpísalo dňa 5. 5. 2010 zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou

Dobrovičová12, 815 26 Bratislava 1 :

Zmluva č. TT01290

Názov zmluvy : Nízkonákladové pestovanie listnatých porastov s prihliadnutím na ich obhospodarovanie prírode  blízkym spôsobom

Zmluva č. TT01292

Názov zmluvy: Nízkonákladové pestovanie ihličnatých  porastov s prihliadnutím na ich obhospodarovanie prírode  blízkym spôsobom

Zmluva č. TT01293

Názov zmluvy: Nízkonákladové pestovanie zmiešaných  porastov s prihliadnutím na ich obhospodarovanie prírode  blízkym spôsobom

Zmluva č. TT01294

Názov zmluvy:  Využitie nových technológií pri zavádzaní evironmentálneho vzdelávania s lesníckym zameraním s dôrazom na podporu komunikácie a informovanosti o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve

Zmluva č. TT01289

Názov zmluvy: Vplyv EN a STN na určovanie kvality sortimentov surového dreva

Predmetom projektov je webový portál, ktorý bude sprostredkovávať odborné učebné kurzy zamerané na alternatívne pestovateľské postupy v elektronickej forme