Aktivity 2007-2009

Názov aktivity:

 

Štúdia uskutočniteľnosti pre vytvorenie centier biomasy v Banskobystrickom kraji

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Objednávateľ: APSIRZ- AGENTÚRA NA PODPORU SOCIÁLNEJ ITEGRÁCIE

A REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTI, n.o. , Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Konečný prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Rok: 2007

 

Názov aktivity:

 

Štúdia uskutočniteľnosti pre budovanie sedliackych dvorov na vidieku

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Objednávateľ: APSIRZ- AGENTÚRA NA PODPORU SOCIÁLNEJ ITEGRÁCIE

A REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTI, n.o. , Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Konečný prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Rok: 2007

 

 

Názov aktivity:

 

Inteligentná energia – národné demonštračno-vzdelávacie centrum pre obnoviteľné zdroje energií

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Na uvedenú aktivitu bol požiadaný grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu – projekt nebol podporený

 

Rok: 2007

 

 

Názov aktivity:

 

Projekt : Biodiversity Restoration in the Tatra National Park

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Zoologický ústav Slovenskej akadémie vied

Na uvedenú aktivitu bol pre Slovenskú akadémiu vied vypracovaný projekt pre program Life+.

 

Rok: 2007

 

 

Názov aktivity:

 

Projekt: Odborné vzdelávanie v oblasti senzorického hodnotenia vína, vínnych a nealkoholických nápojov

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Objednávateľ: EUFC, s.r.o., Bratislava

Konečný prijímateľ: Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej

Technológie

 

Rok: 2008

 

 

Názov aktivity:

 

Poradenské služby v oblasti získavania energie z obnoviteľných zdrojov (veterná, slnečná energia, biomasa)

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Subjekty súkromného sektora

 

Rok: 2008

 

 

Názov aktivity:

 

Návrh postupov zberu a skladovania semien osiky v podmienkach OZ Námestovo a OZ Revúca

Návrh postupov produkcie sadbového materiálu osiky generatívnym spôsobom získaných z OZ Námestovo a OZ Revúca

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Národné lesnícke centrum

 

Rok: 2008

 

 

Názov aktivity:

 

Poradenské služby v oblasti získavania energie z obnoviteľných zdrojov (veterná, slnečná energia, biomasa)

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Subjekty súkromného sektora

 

Rok: 2009

 

 

Názov aktivity:

 

Príprava projektov pre opatrenie 1.6 Plánu rozvoja vidieka

 

Prijímateľ/Partner/Iné informácie:

 

Partneri zo súkromného sektora

 

Rok: 2009